Διαβούλευση για τη ΣΒΑΑ
Από: 22 - Jul - 2019 Έως: 30 - Sep - 2019
2

Δήμος Τρικκαίων βρίσκεται στο στάδιο της εκπόνησης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης ώστε να υποβάλλει μια ολοκληρωμένη, συνεκτική και τεκμηριωμένη πρόταση στη βάση ενός συνολικού και μακροπρόθεσμου σχεδίου για το μέλλον της πόλης των Τρικάλων.
Λίγα λόγια για…

Τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη:

Οι σύγχρονες πόλεις συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο κομμάτι του παγκόσμιου πληθυσμού και τις σημαντικότερες οικονομικές και διοικητικές δραστηριότητες. Αυτή η αστική ανάπτυξη δημιουργεί και τα σημαντικά περιβαλλοντικά, κλιματικά και δημογραφικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αστικές περιοχές και πληθυσμοί, ενώ η κρίση έχει οξύνει και τα μεγάλα κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα. Για τους λόγους αυτούς, σε παγκόσμιο και ευρωπαϊκό επίπεδο, υιοθετούνται πολιτικές βιώσιμης αστικής ανάπτυξης οι οποίες στηρίζονται στο πλαίσιο των επιχειρησιακών προγραμμάτων μέσω στρατηγικών που καθορίζουν ολοκληρωμένες δράσεις για την αντιμετώπιση των οικονομικών, περιβαλλοντικών, κλιματικών, δημογραφικών και κοινωνικών προκλήσεων που θίγουν τις αστικές περιοχές, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη την ανάγκη προώθησης των διασυνδέσεων μεταξύ αστικών περιοχών και περιοχών της υπαίθρου.

Την Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση:

Για να επιτευχθεί η βιώσιμη αστική ανάπτυξη απαιτείται μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για τη χωρική ανάπτυξη που συνδυάζει τις διαφορετικές ανάγκες και προτεραιότητες σε οικονομικό, κοινωνικό, περιβαλλοντικό κ.α. επίπεδο. Όταν μια στρατηγική βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, υιοθετεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση που συνεπάγεται επενδύσεις από διαφορετικές πηγές και επιχειρησιακά προγράμματα, τότε μπορεί να αξιοποιήσει το καινοτόμο εργαλείο της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (Ο.Χ.Ε.).

Τη σημασία της συμμετοχής και της διαβούλευσης:

Συμφωνείτε με την επιλογή του Δήμου Τρικκαίων να εκπονήσει Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης και να υποβάλλει πρόταση στην Περιφέρεια Θεσσαλίας για τη χρηματοδότησή της;
Η ομάδα εργασίας του Δήμου θεωρεί πως η περιοχή παρέμβασης της Σ.Β.Α.Α. μπορεί να είναι το σύνολο της αστικής περιοχής του Δήμου. Η πόλη των Τρικάλων συγκροτεί μια λειτουργική ενότητα με χαρακτηριστικά (πληθυσμιακή συγκέντρωση και πυκνότητα, πολεοδομική συγκρότηση και λειτουργία, έκταση κ.α.) που δικαιολογούν την επιλογή στο σύνολό της ως Περιοχή Παρέμβασης. Ποια είναι η γνώμη σας;
«Καρδιά» του οράματος και του σχεδίου δράσης της ΣΒΑΑ προτείνεται να είναι η ευρύτερη παραποτάμια περιοχή του ποταμού Ληθαίου, η αναβάθμιση της νότιας εισόδου της πόλης και η σύνδεση περιοχών μέσω δικτύων ήπιας κινητικότητας. Ποια είναι η γνώμη σας;
Θα θέλατε να συμμετέχετε περαιτέρω στη διαβούλευση για τη Σ.Β.Α.Α του Δήμου Τρικκαίων;
Σχόλια (2)

Θα ήθελα πιο συγκεκριμένες και φρέσκιες ιδέες.

0
0
Για να σχολιάσετε πρέπει να συνδεθείτε