Ασφαλτοστρώσεις Α’ και Β’ τομέα έτους 2019 – 2020
Alexandros Liatsos 18 Ιουλίου 2019
1

Η παρούσα μελέτη αφορά στη συντήρηση τμημάτων οδών στους τομείς Α’ και Β’ με ασφαλτόστρωση και τσιμεντόστρωση.

Τις οδούς που θα συντηρηθούν θα υποδείξουν στην Υπηρεσία οι Πρόεδροι και τα Τοπικά Συμβούλια των Τοπικών Κοινοτήτων των Δημοτικών Ενοτήτων, ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν. Οι εργασίες που προβλέπονται από τη μελέτη είναι η διαμόρφωση των τμημάτων των οδών, η κατασκευή υπόβασης - βάσης και η ασφαλτόστρωσή τους ή η τσιμεντόστρωση τους.

Επίσης όπου είναι απαραίτητο προβλέπεται η κατασκευή κρασπέδων, η επέκταση του δικτύου ομβρίων και η σύνδεσή του με το υπάρχον.

Όλες οι εργασίες θα γίνουν με βάση τα συμβατικά τεύχη και τις ισχύουσες
προδιαγραφές όπως αυτές αναφέρονται και στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων.

Σχόλια (1)

Να μην γίνει την περίοδο του Μύλου των Ξωτικών!! Έχει πολύ κίνηση και δεν δίνει ωραία εντύπωση η πόλη.